Punkty konsultacyjne MOI

Stowarzyszenie Talent ogłasza otwarty nabór na utworzenie punktu konsultacyjnego  Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (MOI). Funkcjonowanie punktu organizowane jest w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, realizującym projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3: Modernizacja treści i metod kształcenia.

Zakres prac dotyczy okresu do 12 grudnia 2014 r. i obejmuje  utworzenie punktu konsultacyjnego Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej, w tym: •    upowszechnienie i promocja informacji o punkcie

•    ustalenie terminarzu i miejsca punktu konsultacyjnego

•    udzielanie konsultacji wszystkim zainteresowanym MOI w ustalonych terminach

•    przekazanie dokumentacji ze spotkań i konsultacji Stowarzyszeniu Talent (listy obecności itp.)

  W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają propozycję budżetu według wzoru załączonego do ogłoszenia,  dołączają CV i potwierdzenie (np. Dyrektora szkoły, placówki, ośrodka) możliwości utworzenia punktu konsultacyjnego według wzoru. Przy wyborze brane będą pod uwagę: •    kompetencje i doświadczenie prowadzących w zakresie prac na rzecz Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (udział w warsztatach, praca w Komitecie Okręgowym  MOI) oraz udział w innych projektach związanych z nauką programowania, •    proponowane terminy realizacji zadania, •    planowane działania promocyjno-informacyjne w zakresie naboru uczestników spotkania. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie wypełnionego formularza wraz z załącznikami na adres oig@talent.edu.pl  oraz podpisane oryginały na adres: Stowarzyszenie Talent Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia "PUNKTY INFORMACYJNE MOI" Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki konkursu będą podawane na bieżąco na stronie www.oig.edu.pl. W ramach składanej oferty, kandydaci przedstawiają Formularz z deklaracją. Formularz rejestracji szkoły: Pobierz
Masz pytania dotyczące Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej? Chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć drużynę
  • jak korzystać z platformy
  • jakie korzyści przynosi udział w MOI
Przyjdź na konsultacje w Twoim województwie! VIII Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna
  • województwo pomorskie
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, ul. Legionów 27, czwartki, w godz. 16:00-18:00 osoba prowadząca: Paweł Mazur Spotkania w formie międzyszkolnego koła matematycznego Wkrótce powstaną punkty w kolejnych województwach. Szukajcie informacji na www. Na konsultacje zapraszamy zarówno nauczycieli, jak i uczniów.