Regulamin

1. Informacje wstępne 2. Rozdział I – Olimpiada i jej organizator 3. Rozdział II – Organizacja Olimpiady 4. Rozdział III – Uprawnienia i nagrody 5. Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa (NIE DOTYCZY XI OIG) 6. Rozdział V – Postanowienia końcowe 7. Program Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej Formularz rejestracyjny do platformy https://olimpiada.programuj.edu.pl - zgłoszenie szkoły / placówki edukacyjnej Wniosek o utworzenie Komisji Szkolnej Zawodów Drużynowych - tylko w przypadku chęci przeprowadzenia I etapu zawodów drużynowych Protokół Komisji Szkolnej Zawodów Drużynowych Zobowiązanie do zachowania poufności

REGULAMIN Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej

Informacje wstępne Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna (zwana dalej: Olimpiadą) stanowi przedsięwzięcie, którego głównym celem jest rozpowszechnianie nauki informatyki wśród młodzieży gimnazjalnej za pośrednictwem atrakcyjnej formuły opartej na zdrowym współzawodnictwie i współpracy między zawodnikami. Olimpiada jest realizowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Olimpiada została powołana przez Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w roku 2006, z inicjatywy Stowarzyszenia Talent i przy współudziale Zespołu Koordynatorów Edukacji Informatycznej oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Do celów organizacji Olimpiady należą m.in.:
 • zainteresowanie informatyką uczniów szkół gimnazjalnych poprzez współzawodnictwo w rozwiązywaniu ciekawych i inspirujących zadań informatycznych,
 • wyszukiwanie uczniów szkół gimnazjalnych o wybitnych zdolnościach informatycznych oraz wspieranie ich kształcenia na zaawansowanym poziomie,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej informatycznie,
 • rozszerzanie współpracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami szkół gimnazjalnych,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych możliwością wykorzystania informatyki w przedmiotach ścisłych.
Rozdział I – Olimpiada i jej organizator
 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora
1.1.Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni (zwane dalej: Organizatorem) Adres: ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia Tel.: 58 698 21 60 / Fax: 58 698 21 60 NIP: 958 150 89 79 Adres e-mail: sekretariat@talent.edu.pl Strony www: www.oig.edu.pl https://olimpiada.programuj.edu.pl (zwana dalej: Platformą) 1.2. Zadaniem Organizatora jest przygotowanie oraz prawidłowe przeprowadzenie trzystopniowych zawodów indywidualnych oraz drużynowych w ramach Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019. Organizator jest zobowiązany do zadbania o prawidłowy przebieg Olimpiady na wszystkich etapach jej realizacji w aspekcie merytorycznym i organizacyjnym. Prawa oraz obowiązki Organizatora zostały określone odpowiednio w punktach 1.3 oraz 1.4. niniejszego Regulaminu. 1.3. Organizator posiada prawo do:
 • wyboru składu Komitetu Głównego oraz Przewodniczących Komitetów Okręgowych,
 • ustalenia liczby Komitetów Okręgowych
 • ustalenia dokładnych terminów każdego z etapów Olimpiady,
 • wyboru zespołu opracowującego treść zadań wraz z ich rozwiązaniami,
 • rozpatrywania odwołań i reklamacji zgłaszanych przez uczestników Olimpiady według procedury przedstawionej w punkcie §6 niniejszego Regulaminu,
 • wyłonienia zwycięzców Olimpiady,
 • Wyłonienia uczestników zakwalifikowanych do udziału w wakacyjnych warsztatach olimpijskich,
 • ustalania zasad i reguł organizacji Olimpiady,
 • zmiany składu Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych w przypadku niewypełniania przez jego członków zadań określonych niniejszym Regulaminem (punkty: 2.2.7., 2.2.11., 2.3.1., 2.3.2.),
 • wykorzystywania środków potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z elementami zawartymi w budżecie,
 • realizowania działań promocyjnych celem rozpowszechnienia informacji oraz wzbudzenia zainteresowania na temat Olimpiady
 • innych działań nieopisanych w niniejszym Regulaminie mających na celu prawidłową organizację i realizację Olimpiady
1.4. Organizator ma obowiązek:
 • przygotowania oraz przeprowadzenia Olimpiady w wyznaczonym przez siebie terminie,
 • przeprowadzenia Olimpiady w sposób określony niniejszym Regulaminem,
 • powołania członków Komitetu Głównego oraz Przewodniczących Komitetów Okręgowych,
 • kontroli oraz wspierania pracy Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych,
 • pozyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunków osób związanych z Olimpiadą, w szczególności Uczestników,
 • gromadzenia danych osobowych osób związanych z Olimpiadą i prowadzenia archiwum akt zawodów indywidualnych i drużynowych zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, przechowując w nim:
- zadania zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych I, II i III etapu, ich opracowania oraz rozwiązania wzorcowe - rozwiązania zadań Uczestników zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych I, II i III etapu przez okres 2 lat od daty zakończenia III etapu zawodów - rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów - listy laureatów i ich nauczycieli - dokumentację statystyczną
 • rozpatrywania odwołań i reklamacji zgłaszanych przez Uczestników Olimpiady według procedury przedstawionej w punkcie 6 niniejszego Regulaminu,
 • zamieszczania informacji dotyczących wyników każdego z etapów Olimpiady,
 • udzielania informacji na temat organizacji oraz przebiegu zawodów osobom zainteresowanym udziałem w Olimpiadzie,
 • wykorzystania środków przekazanych Organizatorowi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według potrzeb określonych w budżecie,
 • realizacji wszelkich innych działań mających na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu Olimpiady.
 • 2. Struktura Organizacyjna Olimpiady
2.1. Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna składa się z trzech etapów: szkolnego (zwanego także I etapem), okręgowego (zwanego także II etapem) oraz ogólnokrajowego (zwanego także III etapem lub Finałem). Do jednostek organizacyjnych powołanych przez Organizatora należą Komitet Główny oraz Komitety Okręgowe Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej, których obowiązki zostały przedstawione w paragrafach: 2.2 oraz 2.3. 2.2. Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (dalej: KG) jest powoływany przez Organizatora na kadencję trwającą jedną edycję Olimpiady w danym roku szkolnym. Kandydatów na członków KG rekomenduje Organizator. 2.2.1 Przewodniczącego KG powołuje Organizator. 2.2.2 Liczbę członków KG określa Organizator. 2.2.3 Członkowie KG wybierają spośród siebie co najmniej wiceprzewodniczącego, sekretarza naukowego, kierownika jury oraz kierownika organizacyjnego. 2.2.4 KG ma siedzibę w Gdyni i korzysta z infrastruktury Stowarzyszenia Talent. Sekretariat KG znajduje się pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. 58 698 21 60. 2.2.5 Pracami KG kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 2.2.6 KG jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny zawodów indywidualnych i drużynowych. KG składa Organizatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów indywidualnych i drużynowych w terminie do 14 dni od zakończenia Olimpiady w danym roku szkolnym. 2.2.7 Do głównych zadań KG należy: – zatwierdzanie programu zawodów indywidualnych i programu zawodów drużynowych, – powoływanie i odwoływanie członków jury Olimpiady zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych, odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawdzanie zadań, – zatwierdzanie zadań na poszczególne etapy zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych, – udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych, – ustalenie liczby uczestników II etapu w poszczególnych KO z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych każdego z KO, – ustalenie i zatwierdzenie listy uczestników III etapu, – zatwierdzanie listy laureatów i finalistów III etapu zawodów indywidualnych, wyróżnionych Uczestników oraz kolejności lokat, – przyznawanie nagród Uczestnikom zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych - podejmowanie decyzji w sprawie dyskwalifikacji Uczestników Olimpiady. 2.2.8 Przewodniczący KG informuje członków o zwołaniu posiedzenia drogą elektroniczną lub bezpośrednio nie później niż na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem. Decyzje KG zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy udziale przynajmniej połowy członków KG. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. W posiedzeniu KG winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później, tego samego dnia, KG może obradować bez względu na liczbę Uczestników. 2.2.9 Posiedzenia, na których ustala się treści zadań, są tajne. Przewodniczący KG może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach. 2.2.10 Decyzje KG we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne. 2.2.11 Główne zadania przewodniczącego KG: – czuwanie nad całokształtem prac KG, – zwoływanie posiedzenia KG, – przewodniczenie posiedzeniom KG, – reprezentowanie KG wobec osób i podmiotów trzecich, – podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji Uczestnika lub Drużyny, – czuwanie nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych oraz zgodnością działalności KG z zapisami uwzględnionymi w niniejszym Regulaminie 2.3. Komitety Okręgowe Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej (dalej: KO) powoływane są przez KG. Każdy KO składa się co najmniej z przewodniczącego, sekretarza i jednego członka. 2.3.1 Do obowiązków KO należy: – przeprowadzenie II etapu zawodów indywidualnych i drużynowych, – popularyzacja Olimpiady. 2.3.2 Do głównych zadań Przewodniczącego KO należy: – czuwanie nad całokształtem prac KO; – zwoływanie posiedzenia KO; – w uzasadnionych przypadkach powoływanie i odwoływanie członków KO w uzgodnieniu z KG, – przewodniczenie posiedzeniom KO; – przygotowanie i przesłanie protokołu oraz sprawozdania finansowego z przebiegu zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych II etapu; – reprezentowanie KO wobec osób i podmiotów trzecich. KO nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych wobec osób trzecich. 2.3.3 Przewodniczący KO informuje członków o zwołaniu posiedzenia drogą elektroniczną lub bezpośrednio nie później niż na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem. Uchwały KO zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. W posiedzeniu KO winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później, tego samego dnia, KO może obradować bez względu na liczbę Uczestników. 2.3.4 KO opracowuje protokół z przeprowadzonych zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych II etapu, a także sprawozdanie finansowane i dostarcza je KG (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zawodów II etapu Olimpiady. 2.4. Komisje szkolne 2.4.1 Odnośnie zawodów indywidualnych całość I etapu Olimpiady jest przeprowadzana online. W związku z nieprzeprowadzaniem I etapu Olimpiady w szkołach, nie przewiduje się powoływania komisji szkolnych. Nadzór nad prawidłowością przebiegu I etapu sprawuje KG 2.4.2. .Odnośnie zawodów drużynowych Komisje szkolne zostają powołane przez KG na wniosek dyrektora szkoły lub placówki edukacyjnej ze wskazaniem składu danej komisji. Wzór wniosku o powołanie komisji stanowi Załącznik nr 1. 2.4.2.1 Skład komisji szkolnej do zawodów drużynowych (dalej: KSZD) składa się co najmniej z przewodniczącego komisji i minimum jednego członka. 2.4.2.1 Do obowiązków KSZD należą: - rejestracja szkoły lub placówki edukacyjnej zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie - przeprowadzenie I etapu zawodów drużynowych Olimpiady według warunków określonych w niniejszym Regulaminie - sporządzenie protokołu z przeprowadzonych zawodów i przesłanie go członkom KG w wersji elektronicznej i papierowej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zawodów; wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Rozdział II – Organizacja Olimpiady
 • 3. Uczestnicy Olimpiady
3.1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół gimnazjalnych, zainteresowani rozwojem w obszarze informatyki, matematyki i fizyki (zwani dalej: Uczestnikiem i Uczestnikami). Uczestnicy mogą stworzyć drużynę, która będzie startować w zawodach drużynowych (zwani dalej: Drużyną i Drużynami). 3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być także uczniowie szkół podstawowych. 3.3. Celem wzięcia udziału w Olimpiadzie Uczestnik przechodzi proces rejestracji na Platformie. Proces rejestracji przebiega następująco: 3.3.1 dana szkoła lub placówka edukacyjna wypełnia formularz i przekazuje go na adres Organizatora; celem szybszej rejestracji dopuszcza się wstępną rejestrację na podstawie formularza przesłanego faksem (58 698-21-60) lub pocztą elektroniczną (oig+rejestracja@talent.edu.pl). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3. 3.3.2 formularz musi być podpisany przez dyrektora danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej oraz wskazywać osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne po stronie szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej 3.3.3 po prawidłowym przebiegu pkt od 3.3.1 do 3.3.3 uczniowie danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej mogą rejestrować się samodzielnie na Platformie 3.3.4 każdy Uczestnik zakłada na Platformie tylko jedno konto; Uczestnik korzystający z więcej niż jednego konta może zostać zdyskwalifikowany 3.3.5 rejestrując się na Platformie Uczestnik oraz przedstawiciel szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji związanych z Olimpiadą, w szczególności organizacyjnych i formalnych 3.4. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • stosowania się do przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie
 • pozytywnego przejścia procesu rejestracji
 • terminowego stawienia się na każdy etap zawodów
 • przestrzegania zasad kultury i etyki w trakcie trwania Olimpiady
 • przesłania tylko samodzielnie wykonywanych rozwiązań zadań
3.5. Uczestnik ma prawo do:
 • uzyskania informacji na temat uzyskanych wyników na każdym etapie Olimpiady
 • zgłoszenia reklamacji na każdym etapie trwania Olimpiady w terminach określonych w punkcie 6.1. oraz 6.2. niniejszego Regulaminu
 • 4. Organizacja zawodów
4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i drużynowy. Uczestnicy Olimpiady mogą wziąć udział zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 • Przebieg Olimpiady:
- Organizator rozsyła do szkół gimnazjalnych informacje o rozpoczęciu Olimpiady. - Zawody indywidualne i drużynowe wszystkich etapów organizowane są poprzez Platformę. - Zawody indywidualne i drużynowe II etapu odbywają się w terminie ustalonym z KG, w tym samym czasie we wszystkich wyznaczonych okręgach, w miejscach ustalonych przez Komisje Okręgowe. - Organizator zawiadamia Uczestników oraz dyrektora szkoły o fakcie zakwalifikowania się do II i III etapu zawodów indywidualnych i drużynowych, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów. - Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III etapu są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do wzięcia udziału w zawodach. - Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w III etapie zawodów indywidualnych i drużynowych otrzymują w miarę potrzeby bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem i przedstawieniem stosownego dokumentu, potwierdzającego przejazd środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem. Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonego oświadczenia według najniższej ceny na danej trasie w danym terminie. - Opracowywanie zadań na Olimpiadę przebiega następująco:
 • Autorem zadań na Olimpiadę może być każda osoba, która nie bierze udziału w Olimpiadzie.
 • Autor zgłasza propozycję zadania do sekretarza naukowego Olimpiady.
 • Propozycja zadania powinna być oryginalna i niepublikowana wcześniej.
 • Zgłoszona propozycja zadania jest opiniowana, redagowana, opracowywana wraz z zestawem testów.
 • Opracowania zadań podlegają niezależnej weryfikacji.
 • Zadanie, które uzyska negatywną opinię, może zostać odrzucone lub skierowane do ponownego opracowania.
 • Wyboru zestawu zadań na poszczególne etapy Olimpiady dokonuje KG, spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię sekretarza naukowego. Liczba zadań przedstawianych przez sekretarza naukowego do wyboru przez KG musi być większa od liczby zadań przewidzianych na danym etapie Olimpiady.
 • Wszystkie osoby uczestniczące w procesie przygotowania zadań na Olimpiadę są zobowiązane złożyć deklarację poufności według wzoru z Załącznika nr 4.
- KG zastrzega sobie prawo do opublikowania Rozwiązań wszystkich Uczestników Olimpiady. 4.1.2 Podstawa programowa dla zawodów indywidualnych i drużynowych[1]: Etap I ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: algorytmy liniowe i rozgałęzione, algorytmy tekstowe (np. szukanie palindromów, anagramów, słowa Fibonacciego), działania na dużych liczbach, porządkowanie ciągu elementów (sortowanie), algorytmy iteracyjne, algorytmy rekurencyjne, dziel i zwyciężaj, algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne, elementy teorii liczb ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych) : Geometria: długości poszczególnych odcinków trójkątów i wielokątów, kąty w kole, własności figur wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu, pola wielokątów ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych): kinematyka punktu materialnego, dynamika ruchu postępowego, praca, moc i energia, właściwości cieczy i ciał stałych Etap II ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: algorytmy grafowe (przeszukiwanie grafu w głąb DFS, przeszukiwanie grafu wszerz BFS, algorytm Dijkstry i inne), zaawansowana teoria liczb (rozszerzony algorytm Euklidesa, systemy liczbowe), elementy kombinatoryki ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych): nietypowe równania i układy równań (z wartością bezwzględną, pierwiastkiem i częścią całkowitą), określanie liczby rozwiązań równań i nierówności w zależności od parametru, ciągi liczbowe (m.in. określone rekurencyjnie, np. liczby Fibonacciego) ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych): termodynamika i procesy cieplne, pole grawitacyjne Etap III ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: zaawansowane algorytmy grafowe i tekstowe, zaawansowana kombinatoryka, zaawansowane sortowanie, struktury danych ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych): obliczanie pól figur zbudowanych z odcinków i łuków okręgu, zaawansowana geometria ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI (dotyczy tylko zawodów drużynowych): ruch drgający, pole elektryczne, pole magnetyczne, elementy fizyki jądrowej 4.2. Organizacja zawodów indywidualnych 4.2.1. Zawody indywidualne składają się z trzech etapów:
 • I etap – zawody szkolne
 • II etap – zawody okręgowe
 • III etap – zawody ogólnopolskie
4.2.2. Do II etapu zawodów indywidualnych zostanie zakwalifikowanych do 150 Uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik z rozwiązań zadań i testu. 4.2.3. Do III etapu zawodów indywidualnych zostaną zakwalifikowani:
 • Uczniowie, którzy mają status finalisty Olimpiady Informatycznej (http://oi.edu.pl) i którzy dokonali zgłoszenia e-mailowo (oig@talent.edu.pl), najpóźniej na 2 dni przed dniem, w którym odbywają się zawody II etapu.
 • Uczestnicy II etapu wyłonieni z listy ogólnopolskiej utworzonej na podstawie osiągniętych wyników.
W sytuacji, gdy w II etapie zawodów indywidualnych Olimpiady znaczna liczba uczestników osiągnęła wyznaczony próg punktowy, wówczas o awansie do III etapu zawodów indywidualnych dodatkowo decyduje liczba punktów uzyskanych w I etapie. 4.2.4. Łączna liczba Uczestników II etapu zawodów indywidualnych nie może przekroczyć 150. 4.2.5. Łączna liczba Uczestników III etapu zawodów indywidualnych wynosi co najmniej 40 Uczestników i nie może przekroczyć 60. 4.2.6. Podjęte przez KG decyzje o zakwalifikowaniu Uczestnika do zawodów kolejnego etapu, zajętych miejscach i przyznanych tytułach są ostateczne. 4.3. Organizacja zawodów drużynowych: 4.3.1 Zawody drużynowe składają się z trzech etapów:
 • I etap – zawody szkolne;
 • II etap – zawody okręgowe;
 • III etap – zawody ogólnopolskie
4.3.2 W ramach zawodów I etapu odbywa się co najmniej jedna runda konkursowa, za przeprowadzenie której odpowiedzialni są członkowie KSZD wyznaczeni przez dyrektorów szkół lub pozaszkolnych placówek edukacyjnych i powołani przez KG. 4.3.3 O wyniku I etapu decyduje suma punktów zdobytych przez Drużynę. 4.3.4 Drużyna składa się maksymalnie z 4 Uczestników w wieku do 16 lat (w edycji OIG 2017/2018 będą to uczniowie i uczennice urodzeni po 31.12.2000) z tej samej szkoły (zwana dalej Drużyną). Wyjątek stanowi Drużyna zgłoszona przez pozaszkolną placówkę edukacyjną. W tym przypadku Drużynę tworzą Uczestnicy zameldowani w jednym powiecie. Wraz przystąpieniem do kolejnej edycji Olimpiady Uczestnicy muszą stworzyć nową Drużynę. 4.3.5 Ewentualne zmiany składu Drużyny muszą nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu Olimpiady. 4.3.6 Do III etapu mogą zostać zakwalifikowani tylko ci Uczestnicy, który brali udział w II etapie. W uzasadnionych przypadkach (nagła choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, losowe wypadki) istnieje możliwość dokonania zmiany składu Drużyny i przyjęcia do niej Uczestnika, który nie brał udziału w II etapie, za uprzednią zgodą Przewodniczącego KG. 4.3.7 Do zawodów II etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 40 Drużyn, których rozwiązania zadań rund konkursowych I etapu zostaną ocenione najwyżej. 4.3.8 Do zawodów III etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 12 najlepszych Drużyn, których rozwiązania zadań II etapu zostaną ocenione najwyżej. 4.3.9 Podjęte przez KG decyzje o zakwalifikowaniu Drużyn do zawodów kolejnego etapu, zajętych miejscach i przyznanych tytułach są ostateczne.
 • 5. Przepisy szczegółowe
5.1. Udział osób niepełnosprawnych Po poinformowaniu Organizatora o niepełnosprawności Uczestnika nie później niż na miesiąc przed wyznaczonym terminem danego etapu Olimpiady, Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia warunków potrzebnych do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Olimpiadzie. 5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe Ze względu na przeprowadzenie całego I etapu zawodów indywidualnych w trybie online Organizator umożliwia uczestnictwo w tym etapie o dowolnej porze w okresie trwania I etapu. W przypadku I etapu zawodów drużynowych nie przewiduje się dodatkowych terminów rozgrywania zawodów, choć zezwala się na start Drużyny w niepełnym składzie, ale nie mniejszym niż 50 % Drużyny. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika lub Drużyny do II oraz III etapu Olimpiady ze względu na ich stacjonarny charakter nie przewiduje się dodatkowych terminów rozgrywania zawodów. Ewentualne zmiany składu Drużyny muszą nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu Olimpiady. Do III etapu zawodów drużynowych mogą zostać zakwalifikowani tylko ci Uczestnicy, który brali udział w II etapie. W uzasadnionych przypadkach (nagła choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, losowe wypadki) istnieje możliwość dokonania zmiany składu Drużyny i przyjęcia do niej Uczestnika, który nie brał udziału w II etapie, za uprzednią zgodą Przewodniczącego KG. 5.3. Pokrywające się terminy Z uwagi na cykliczność terminów przeprowadzania II oraz III etapu Olimpiady, Organizator nie przewiduje procedur regulujących sytuacje pokrywania się Olimpiady z innymi zawodami. Organizator pozostaje w kontakcie z Komitetami Głównymi innych olimpiad z zakresu nauk ścisłych i w razie potrzeby dokłada wszelkich starań do ustalenia kompromisowego rozwiązania w sprawie pokrywających się terminów zawodów. 5.4. Dyskwalifikacje W szczególnie rażących wypadkach złamania Regulaminu przez Uczestnika startującego indywidualnie lub Uczestnika będącego członkiem Drużyny, KG może zdyskwalifikować odpowiednio Uczestnika lub całą Drużynę i powiadomić o tym szkołę. Do działań dyskwalifikujących Uczestnika Organizator zalicza w szczególności:
 • plagiat
 • wykonanie niesamodzielnej pracy
 • konsultacje z innymi Uczestnikami Olimpiady w trakcie trwania zawodów indywidualnych
 • posiadanie i korzystanie z urządzeń mobilnych podczas drugiego oraz trzeciego etapu Olimpiady
 • inne rażące zachowania Uczestników naruszające podstawowe zasady kultury i etyki
 • 6. Tryb odwoławczy
Odwołania Uczestników zarówno zawodów indywidualnych, jak i drużynowych, zgłaszane są według jednakowych reguł opisanych poniżej. 6.1 Tryb odwoławczy – etap I Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez Platformę w trybie do 5 dni roboczych od dnia udostępnienia wyników I etapu. 6.2 Tryb odwoławczy – etap II i III Reklamacje należy składać tuż po zakończeniu zawodów przez Platformę w czasie do 30 minut. W sali pozostają jedynie uczestnicy składający reklamację i członkowie jury. W sprawach spornych decyzje podejmuje jury. Decyzje w sprawach mających wpływ na ostateczne wyniki Olimpiady jury podejmuje w porozumieniu z przewodniczącym KG.
 • 7. Rejestracja przebiegu zawodów/powołanie do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego
Przewiduje się rejestrację fotograficzną podczas II etapu i III etapu po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestników Olimpiady. Nie przewiduje się powołania do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego. Rozdział III – Uprawnienia i nagrody
 • 8. Uprawnienia i nagrody
8.1 Uprawnienia 8.1.1 Laureaci i finaliści zawodów indywidualnych Olimpiady otrzymują z informatyki celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 8.1.2 Uczestnicy zawodów indywidualnych III etapu uzyskują tytuł laureata, finalisty lub uczestnika finału. Odpowiednie progi punktowe ustala KG. W sytuacji, gdy w III etapie zawodów indywidualnych Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej znaczna liczba uczestników osiągnęła wyznaczony próg punktowy, wówczas o tytule laureata lub finalisty dodatkowo decyduje liczba punktów uzyskanych w II etapie. Jeśli zaistnieje potrzeba dalszego różnicowania wyników, wówczas brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych w I etapie zawodów indywidualnych. 8.1.3 Finalistą Olimpiady zostaje uczestnik III etapu zawodów indywidualnych, który podczas finału dokonał co najmniej jednego zgłoszenia poprzez Platformę. Uczeń, który w trakcie zawodów finałowych nie dokonał zgłoszenia poprzez Platformę uzyskuje tytuł Uczestnika Finału Olimpiady. 8.1.4 Laureaci i finaliści zawodów indywidualnych Olimpiady przyjmowani są do wybranej przez nich publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły, na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DJE-WEK.400.9.2015.TK. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje laureatom KG. 8.1.5 Członkowie Drużyn zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady, otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie. 8.2 Nagrody 8.2.1 W zależności od wysokości środków umożliwiających realizację Olimpiady, Organizator zapewnia Laureatom nagrody rzeczowe o określonej wartości. Nagrodzeni zostają Laureaci trzech pierwszych miejsc zawodów indywidualnych Olimpiady oraz wszyscy członkowie Drużyny, która uzyskała najlepszy wynik w zawodach drużynowych. 8.2.1 Nauczyciel, którego praca przy przygotowaniu Uczestników Olimpiady zostanie oceniona przez KG jako wyróżniająca, może otrzymać nagrodę wypłacaną z funduszu Olimpiady lub odpowiedni KO może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody. 8.2.2 Organizator może przyznać wyróżniającym się aktywnością członkom KG i KO nagrody z funduszu Olimpiady. 8.2.3 Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady, KG może przyznać honorowy tytuł: „Zasłużony dla Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej”. 8.2.4 (NIE DOTYCZY XI EDYCJI OIG) Organizator przewiduje udział 20 Laureatów w warsztatach olimpijskich, przygotowujących do udziału w olimpiadzie międzynarodowej. Do udziału zostaną zaproszeni:
 • Najlepsi laureaci III klasy gimnazjum i młodsi (8 osób)
 • Najlepsi laureaci II klasy gimnazjum i młodsi (8 osób)
 • Najlepsi laureaci I klasy gimnazjum i młodsi (4 osoby)
W przypadku niewypełnienia puli 20 osobami według wzoru powyżej, w dalszej kolejności na obóz kwalifikują się osoby według zajętych lokat III etapu Olimpiady. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w wakacyjnych warsztatach olimpijskich wraz z listą rezerwową zostanie udostępniona nie później niż 45 dni przez ich rozpoczęciem. Każdy zakwalifikowany Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego oświadczenia o uczestnictwie w warsztatach. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa (NIE DOTYCZY XI OIG)
 • 9. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski
9.1. Sposób wyłaniania Uczestników Do udziału w olimpiadzie międzynarodowej zostanie zakwalifikowanych czterech uczestników na podstawie wyników osiągniętych podczas wakacyjnych warsztatów olimpijskich. 9.2. Prawa i zobowiązania Uczestników olimpiady międzynarodowej. 9.2.1 Uczestnik olimpiady międzynarodowej ma prawo do: - otrzymania zaświadczenia o udziale w międzynarodowej olimpiadzie - uczestnictwa we wszystkich aktywnościach przewidzianych w trakcie trwania olimpiady międzynarodowej - reklamacji i odwołania się od wyników olimpiady międzynarodowej 9.2.2 Uczestnik jest zobowiązany do: - powiadomienia Organizatorów o rezygnacji z udziału w zawodach nie później niż 30 dni przed ich rozpoczęciem - godnego reprezentowania swojego kraju podczas zawodów, a także w trakcie trwania wszystkich innych aktywności realizowanych w ramach olimpiady międzynarodowej - udzielania pomocy i wsparcia uczestnikom olimpiady międzynarodowej z innych krajów - wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku oraz na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji, promocji i realizacji olimpiady międzynarodowej
 • 10. Udział w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce
10.1. Sposób wyłaniania Uczestników. 10.1.1 Dotyczy drużyny z Polski. Do udziału w olimpiadzie międzynarodowej zostanie zakwalifikowanych czterech uczestników na podstawie wyników osiągniętych podczas wakacyjnych warsztatów olimpijskich. 10.1.2 Dotyczy drużyn spoza Polski. Każde Państwo, które uzyska prawo wydelegowania drużyny będzie miało prawo przysłać czterech uczestników wraz z dwoma opiekunami. O uzyskaniu prawa do wydelegowania drużyny decyduje KG. 10.2. Prawa i zobowiązania Uczestników olimpiady międzynarodowej. 10.2.1 Uczestnik olimpiady międzynarodowej ma prawo do: - otrzymania zaświadczenia o udziale w międzynarodowej olimpiadzie - uczestnictwa we wszystkich aktywnościach przewidzianych w trakcie trwania olimpiady międzynarodowej - reklamacji i odwołania się od wyników olimpiady międzynarodowej 10.2.2 Uczestnik jest zobowiązany do: - powiadomienia Organizatorów o rezygnacji z udziału w zawodach nie później niż 30 dni przed ich rozpoczęciem - godnego reprezentowania swojego kraju podczas zawodów, a także w trakcie trwania wszystkich innych aktywności realizowanych w ramach olimpiady międzynarodowej - udzielania pomocy i wsparcia uczestnikom olimpiady międzynarodowej z innych krajów - wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku oraz na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji, promocji i realizacji olimpiady międzynarodowej 10.3. Prawa i zobowiązania organizatorów olimpiady międzynarodowej 10.3.1 Organizatorzy olimpiady międzynarodowej mają prawo do: - określenia terminu i warunków przeprowadzenia olimpiady międzynarodowej - powołania członków Komitetu Organizacyjno-Naukowego oraz Komitetu Honorowego - powołania członków Jury - podjęcia działań promocyjnych mających na celu udostępnienie informacji na temat organizacji olimpiady międzynarodowej w kraju i na świecie - przechowywania danych osobowych uczestników olimpiady międzynarodowej 10.3.2 Organizatorzy olimpiady międzynarodowej są zobowiązani do: - zorganizowania i przeprowadzenia olimpiady międzynarodowej w wyznaczonym wcześniej terminie - rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników olimpiady międzynarodowej - godnego reprezentowania kraju w środowisku międzynarodowym 10.4 Inne szczegółowe zapisy dotyczące organizacji Olimpiady Międzynarodowej będą w miarę potrzeby określone o osobnym dokumencie. Rozdział V – Postanowienia końcowe
 • 11. Postanowienia końcowe
11.1. Wszelkie wnioski i skargi w kwestiach nieokreślonych w Regulaminie należy wnosić do KG w formie elektronicznej, pisząc na adres: oig@talent.edu.pl 11.2. KG rozpatruje każdy wniosek i skargę na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia wpłynięcia dokumentu. 11.3. Rozstrzygnięcia KG są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 11.4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu i ewentualne zmiany są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: www.oig.edu.pl. 11.5 Lista Załączników do Regulaminu : Załącznik nr 1 Wzór wniosku o stworzenie komisji szkolnej zawodów drużynowych Załącznik nr 2 Wzór protokołu komisji szkolnej zawodów drużynowych Załącznik nr 3 Wzór formularza rejestracyjnego szkoły Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności osoby uczestniczącej w przygotowaniu zadań
[1] Zaznacza się, iż na każdym kolejnym etapie Olimpiady wymagana jest znajomość zagadnień obowiązujących podczas realizacji wcześniejszych etapów. Jednocześnie każdy kolejny etap Olimpiady ma na celu weryfikację znajomości zagadnień z poprzednich etapów Olimpiady na bardziej zaawansowanym poziomie, a także nowych zagadnień nieobowiązujących na I oraz I i II etapie Olimpiady.

Program Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej

 • 1. Wstęp
1.1 Program Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej stanowi integralną część Regulaminu Olimpiady i nie może być interpretowany jako osobny dokument. 1.2 Program Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej zawiera: - Program Zawodów Indywidualnych - Program Zawodów Drużynowych - Treści programowe obowiązujące na wszystkich poziomach Olimpiady, jak również odpowiednio na każdym jej etapie - Wykaz literatury pomocniczej 1.3 Użyte pojęcia i skróty:
 • Platforma – System Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej – https://olimpiada.programuj.edu.pl/;
 • Olimpiada – Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna;
 • KG – Komitet Główny;
 • KO – Komitety Okręgowe;
 • Rozwiązanie lub Rozwiązania – Rozwiązania zadań występujących na Olimpiadzie.
 • 2. Zawody indywidualne
2.1 Sposób realizacji zawodów I etapu 2.1.1 Zawody indywidualne I etapu mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez Uczestnika zadań ustalonych dla tych zawodów oraz przekazaniu rozwiązań przez Platformę, a także na udziale w teście sprawdzającym wiedzę. 2.1.2 Test składa się z 20 pytań wygenerowanych losowo z puli 1000 przygotowanych pytań. Na rozwiązanie testu Uczestnik ma 30 minut licząc od chwili wygenerowania testu na swoim koncie na Platformie. Uczestnik ma prawo do jednej poprawki na nowo wygenerowanym teście. Wynik uzyskany w drugim podejściu jest wiążący (nawet jeśli suma zdobytych punktów jest mniejsza niż wynik pierwszego testu) i zostanie dodany do sumy punktów zdobytych w I etapie. Pierwszym dniem kiedy można rozwiązać test jest dzień zaczynający I etap. Możliwości rozwiązania testu kończy się na 5 dni przez końcem I etapu. Dokładne daty będę ustalone przed rozpoczęciem każdej edycji Olimpiady. 2.1.3 O zakwalifikowaniu Uczestnika do II etapu Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów rozstrzygającym elementem jest suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań algorytmicznych. 2.1.4 Do zakwalifikowania się do II etapu nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań. 2.1.5 Zadania zawodów I etapu Uczestnicy rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości. 2.1.6 W trakcie rozwiązywania zadań I etapu można korzystać z dowolnej literatury oraz ogólnodostępnych kodów źródłowych. Należy wówczas podać w rozwiązaniu w komentarzu odnośnik do wykorzystanej literatury lub kodu. 2.1.7 Rozwiązanie każdego zadania można zgłosić przez Platformę co najwyżej 10 razy. Do sumarycznego wyniku Uczestnika brane jest pod uwagę tylko ostatnie zgłoszone rozwiązanie zadania. 2.1.8 Zadawanie pytań dotyczących Olimpiady odbywa się poprzez Platformę. 2.1.9 Rozwiązania muszą być dostarczone za pomocą Platformy lub w przypadku problemów technicznych, przesłane pocztą elektroniczną na adres oig@talent.edu.pl z adresu, który jest zarejestrowany na Platformie, wraz z podaniem imienia i nazwiska, loginu na Platformie, oraz nazwy szkoły i miejscowości, na terenie której bierze udział w Olimpiadzie. 2.2 Sposób realizacji zawodów II i III etapu 2.2.1 Zawody indywidualne II i III etapu polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu sesji głównej trwającej trzy godziny lekcyjne w warunkach kontrolowanej samodzielności, przez którą rozumie się obecność na sali co najmniej jednej osoby czuwającej nad regulaminowym przebiegiem Olimpiady. Zaznacza się, że w trakcie zawodów uczestnicy korzystają z Platformy, natomiast uniemożliwiony jest dostęp do innych stron internetowych. 2.2.2 Zawody II i III etapu są przeprowadzane za pomocą Platformy. 2.2.3 Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest półgodzinną sesją próbną umożliwiającą Uczestnikowi zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi II i III etapu. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji. 2.2.4 W czasie rozwiązywania zadań konkursowych Uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer. Uczestnikom wolno korzystać wyłącznie ze sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez Organizatora. Stanowiska są przydzielane losowo. 2.2.5 KG i KO czuwają nad regulaminowym przebiegiem zawodów II etapu. 2.2.6 KG czuwa nad regulaminowym przebiegiem zawodów III etapu. 2.2.7 Sprawdzenie kompletności oprogramowania i poprawności konfiguracji sprzętu odbywa się w trakcie sesji próbnej. W tym czasie wszystkie zauważone braki powinny zostać usunięte. Jeżeli nie wszystko uda się poprawić w tym czasie, rozpoczęcie sesji głównej może się opóźnić. 2.2.8 W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów, sekcja techniczna udziela pomocy w usunięciu awarii lub dostarczeniu nowego sprzętu. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującym członkom KO lub KG. Jeśli w trakcie zawodów II etapu z przyczyn technicznych przesłanie Rozwiązań przez Platformę nie będzie możliwe, to KO zobowiązane jest do przesłania ich pocztą elektroniczną na adres oig@talent.edu.pl w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej 15 minut po zakończeniu zawodów. 2.2.9 W czasie sesji głównej nie można korzystać z książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych. Podczas sesji głównej zabrania się spożywania produktów spożywczych. Dopuszcza się picie wody. 2.2.10 W ciągu pierwszej godziny lekcyjnej sesji głównej nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni więcej niż godzinę lekcyjną nie będą dopuszczeni do zawodów. 2.2.11 W ciągu pierwszej godziny lekcyjnej sesji głównej Uczestnicy mogą zadawać pytania poprzez stronę www zawodów. Pytania mogą dotyczyć jedynie treści zadań, a odpowiedzi możliwe do uzyskania to „tak”, „nie” lub „brak odpowiedzi”. W czasie sesji głównej jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny. 2.2.12 Komunikowanie się z innymi Uczestnikami Olimpiady w czasie sesji głównej jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji. 2.2.13 W sprawach spornych decyzje podejmuje jury. Decyzje w sprawach mających wpływ na ostateczne wyniki Olimpiady jury podejmuje w porozumieniu z przewodniczącym KG. 2.3 Rozwiązania zadań 2.3.1 Rozwiązaniami zadań zawodów indywidualnych Olimpiady (zwanymi dalej: Rozwiązaniem lub Rozwiązaniami) są:

a) W I etapie wypełniony formularz testowy, dane lub program komputerowy, zgodne ze specyfikacją z treści zadania. b) W II i III etapie dane lub program komputerowy, zgodne ze specyfikacją z treści zadania.

2.3.2 Program powinien być napisany w języku programowania: Pascal, C, C++. 2.3.3 Rozwiązania są przesyłane przez Uczestnika, następnie sprawdzane przez Platformę, a później weryfikowane i zatwierdzane przez KG.

a) Jeśli Rozwiązaniem jest program, to jest on uruchamiany na testach z przygotowanego zestawu. Podstawą oceny jest zgodność sprawdzanego programu z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez niego wyniku, czas działania tego programu oraz ilość wymaganej przez niego pamięci. b) Jeśli Rozwiązaniem jest plik z danymi, wówczas ocenia się poprawność danych. c) Jeśli Rozwiązaniem jest wypełniony formularz testowy, wówczas ocenia się poprawność udzielonych odpowiedzi. d) KG zatwierdza wszystkie Rozwiązania opisane w podpunktach a-c punktu 2.3.3.

2.3.4 Oceną Rozwiązań Uczestnika jest sumą punktów za poszczególne zadania.

a)W przypadku formularza testowego Uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów. b)W przypadku programów lub plików z danymi za każde zadanie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów, z czego do 50 punktów przyznawanych jest za poszczególne sprawdzenia poprawności algorytmicznej Rozwiązania. c) W I etapie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 600 punktów.

2.3.5 O kolejności Uczestników decyduje suma zdobytych punktów. Oceny Rozwiązań są podstawą utworzenia listy rankingowej Uczestników po każdym etapie. 2.3.6 Każdy Uczestnik Olimpiady jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich Rozwiązań w czasie trwania danego etapu do jego zakończenia. 2.3.7 Rozwiązania niesamodzielne, niezgodne z Programem Olimpiady lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez KG pracy za niesamodzielną, Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani. 2.3.8 Nazwy plików z Rozwiązaniami będącymi programami w postaci źródłowej muszą mieć następujące rozszerzenia zależne od użytego języka programowania:
Pascal Pas
C C
C++ Cpp
2.3.9 Rozwiązania będące programami napisanymi w języku C/C++ będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora GCC/G++ (wersja 4.8.2.). Rozwiązania będące programami napisanymi w języku Pascal będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora FreePascal (wersja 2.6.2.). Wybór polecenia kompilacji zależy od podanego rozszerzenia pliku w następujący sposób (np. dla zadania abc):
Dla c gcc -std=gnu99 -static -O2 -s -lm
Dla cpp g++ -std=c++11 -static -O2 -s -lm
Dla pas fpc -O2 -XS -Xt
Skompilowane Rozwiązania będące programami będą uruchamiane w 64-bitowym systemie Linux. 2.3.10 Rozwiązanie będące programem powinno odczytywać dane wejściowe ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej. 2.3.11 Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.
 • 3. Zawody drużynowe
3.1 Sposób realizacji zawodów I etapu 3.1.1 Zawody drużynowe I etapu polegają na rozwiązywaniu podanych zadań przez Drużynę w ramach rundy konkursowej, a następnie przesłaniu Rozwiązań poprzez Platformę. 3.1.2 Wyniki I etapu decydują o zakwalifikowaniu Drużyny do II etapu Olimpiady. 3.1.3 W trakcie rozwiązywania zadań treningowych można korzystać z dowolnej literatury oraz ogólnodostępnych kodów źródłowych. Należy wówczas podać w Rozwiązaniu, w komentarzu, odnośnik do wykorzystanej literatury lub kodu. Każda drużyna ma do dyspozycji dwa komputery. 3.1.4 Rozwiązanie każdego zadania można zgłosić przez Platformę co najwyżej 10 razy (w tym 3 razy bez konsekwencji, każde kolejne zgłoszenie zmniejsza współczynnik). Spośród tych zgłoszeń uwzględniane w rankingu jest jedynie ostatnie. 3.1.5 Zadawanie pytań dotyczących Olimpiady odbywa się poprzez Platformę. 3.2 Sposób realizacji zawodów II i III etapu 3.2.1 Zawody drużynowe II i III etapu polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu sesji głównej trwającej trzy godziny lekcyjne w warunkach kontrolowanej samodzielności, przez którą rozumie się obecność na sali co najmniej jednej osoby czuwającej nad regulaminowym przebiegiem Olimpiady. Zawody te odbywają się w ciągu jednej sesji, bez przerw. 3.2.2 Rozwiązywanie zadań podczas II i III etapu poprzedzone jest półgodzinną sesją próbną umożliwiającą Drużynom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji. 3.2.3 W czasie rozwiązywania zadań II i III etapu Drużyna ma do swojej dyspozycji dwa komputery. Uczestnikom wolno korzystać wyłącznie ze sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez Organizatora. Stanowiska są przydzielane losowo. 3.2.4 Na zawody III etapu Drużyna ma prawo przygotować sobie materiały pomocnicze na 4 stronach formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt). Powyższe materiały muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do KG. Wydrukowane materiały Drużyna otrzymuje wraz z zadaniami. 3.2.5 KG i Komitety Okręgowe (zwane dalej: KO) czuwają nad regulaminowym przebiegiem zawodów II etapu. 3.2.6 KG czuwa nad regulaminowym przebiegiem zawodów III etapu. 3.2.7 Sprawdzenie kompletności oprogramowania i poprawności konfiguracji sprzętu odbywa się w trakcie sesji próbnej. W tym czasie wszystkie zauważone braki powinny zostać usunięte. Jeżeli nie wszystko uda się poprawić w tym czasie, rozpoczęcie sesji głównej może się opóźnić. 3.2.8 W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów, sekcja techniczna udziela pomocy w usunięciu awarii lub dostarczeniu nowego sprzętu. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującym członkom KG lub KO. Jeśli w trakcie zawodów II etapu z przyczyn technicznych przesłanie Rozwiązań przez Platformę nie będzie możliwe, to KO zobowiązane jest do przesłania ich pocztą elektroniczną na adres oig@talent.edu.pl w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej 15 minut po zakończeniu zawodów. 3.2.9 W czasie sesji głównej nie można korzystać z książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. (poza materiałami pomocniczymi wymienionymi w punkcie 3.2.4). Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych. Podczas sesji głównej zabrania się spożywania produktów spożywczych. Dopuszczalne jest picie wody. 3.2.10 W ciągu pierwszej godziny lekcyjnej sesji głównej nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni więcej niż godzinę nie będą dopuszczeni do zawodów. 3.2.11 W ciągu pierwszej godziny lekcyjnej sesji głównej Drużyny mogą zadawać pytania poprzez Platformę. Pytania mogą dotyczyć jedynie treści zadań. Odpowiedzi możliwe do uzyskania to „tak”, „nie” lub „brak odpowiedzi”. 3.2.12 W czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny. 3.2.13 Komunikowanie się z innymi Uczestnikami Olimpiady spoza Drużyny w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji. 3.3 Rozwiązania zadań 3.3.1 Rozwiązaniami zadań zawodów drużynowych Olimpiady (zwanymi dalej: Rozwiązaniem lub Rozwiązaniami) są dane lub program komputerowy, zgodne ze specyfikacją z treści zadania. 3.3.2 Program komputerowy powinien być napisany w języku programowania: Pascal, C, C++. 3.3.3 Rozwiązania są przesyłane przez dowolnego członka Drużyny, następnie sprawdzane przez Platformę, a później weryfikowane i zatwierdzane przez KG.

a) Jeśli Rozwiązaniem jest program, to jest on uruchamiany na testach z przygotowanego zestawu. Podstawą oceny jest zgodność sprawdzanego programu z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez niego wyniku, czas działania tego programu oraz ilość wymaganej przez niego pamięci. b) Jeśli Rozwiązaniem jest plik z danymi, wówczas ocenia się poprawność danych. c) KG zatwierdza wszystkie Rozwiązania opisane w podpunktach a-b punktu 3.3.3.

3.3.4 Oceną Rozwiązań Drużyny jest sumą punktów za poszczególne zadania. 3.3.5 Za każde zadanie Drużyna może zdobyć maksymalnie 100 punktów pomnożone przez współczynnik, z czego co najmniej 50 punktów przyznawanych jest za poszczególne sprawdzenia poprawności algorytmicznej Rozwiązania. 3.3.6 Wartość współczynnika jest zależna od: a) sumy punktów rozwiązanych zadań b) czasu wysłania rozwiązania, które uzyskało 100 punktów:
Liczba Drużyn 1 2 3 4 5 6
% +50 +40 +30 +22 +14 +6
c) liczby wysłanych Rozwiązań – Drużyny mogą przesłać maksymalnie 10 rozwiązań każdego z zadań, w tym 3 bez konsekwencji, każde kolejne obarczane są karą:
Liczba rozwiązań 0-3 4 5 6 7 8 9 10
% 0 -5 -10 -15 -20 -30 -40 -50
d) składu Drużyny – Drużyna może uzyskać dodatkowe punkty za obecność:
 • każda Uczestniczka +15%
 • każdy Uczestnik w wieku do 14 lat – urodzonych w odpowiednim terminie +15%.[1]
e) Uzyskane wyżej wymienione premie sumują się, a wartość współczynnika wynosi 100% + suma 3.3.7 O kolejności Drużyn decyduje liczba Rozwiązań zadań na 100 punktów, a przy takiej samej liczbie Rozwiązań decyduje suma punktów za poszczególne zadania. Oceny Rozwiązań są podstawą utworzenia listy rankingowej Drużyn po każdym etapie. 3.3.8 Drużyna jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy swoich Rozwiązań do zakończenia zawodów danego etapu. 3.3.9 Nazwy plików z Rozwiązaniami będącymi programami w postaci źródłowej muszą mieć następujące rozszerzenia zależne od użytego języka programowania:
Pascal pas
C c
C++ cpp
3.3.10 Rozwiązania będące programami napisanymi w języku C/C++ będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora GCC/G++ (wersja 4.8.2.). Rozwiązania będące programami napisanymi w języku Pascal będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora FreePascal (wersja 2.6.2.). Wybór polecenia kompilacji zależy od podanego rozszerzenia pliku w następujący sposób (np. dla zadania abc):
Dla c gcc -std=gnu99 -static -O2 -s -lm
Dla cpp g++ -std=c++11 -static -O2 -s -lm
Dla pas fpc -O2 -XS -Xt
Skompilowane Rozwiązania będące programami będą uruchamiane w 32-bitowym systemie Linux. 3.3.11 Rozwiązanie będące programem powinno odczytywać dane wejściowe ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej. 3.3.12 Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.
 • 4 Podstawa programowa Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej
Podstawa programowa Olimpiady zawiera zarówno wiedzę i umiejętności wymagane na wszystkich etapach realizacji Olimpiady, jak również szczegółowe zagadnienia z informatyki, matematyki i fizyki obowiązujące na poszczególnych etapach Olimpiady. 4.1 Wiedza i umiejętności obowiązujące na wszystkich etapach realizacji Olimpiady 4.1.1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

a) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; b) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; c) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową; d) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; e) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.1.2 Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

a) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; b) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; c) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

4.1.3 Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

a) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami; b) bierze udział w dyskusjach na forum; c) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.

4.1.4 Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

a) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych; b) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; c) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; d) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; e) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł; f) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł; g) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

4.1.5 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

a) wyjaśnia pojęcie podstawowe i podaje odpowiednie przykłady algorytmów

rozwiązywania różnych problemów oraz zastosowania struktur danych;

b) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; c) opisuje poznane algorytmy i struktury danych; d) wykonuje algorytmy za pomocą komputera.

Tematy obejmują: pojęcia podstawowe, algorytmy liniowe i rozgałęzione, porządkowanie zbiorów, iterację, rekurencję, działanie na ciągach, grafy – reprezentacje i metody przeglądania, geometrię obliczeniową, programowanie dynamiczne oraz zagadnienia poprawności, złożoności obliczeniowej i zajętości pamięci. 4.1.6 Wykorzystywanie komputera oraz programów do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

a) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów; b) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; c) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów.

Fizyka Cel: Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. Tematy: Ruch prostoliniowy i siły. Energia. Właściwości materii. Elektryczność. Magnetyzm. Ruch drgający i fale. Fale elektromagnetyczne i optyka. Matematyka Cele: - Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. - Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji. Tematy: Liczby wymierne i działania. Potęgi. Pierwiastki. Procenty. Wyrażenia algebraiczne. Równania. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Figury płaskie. Bryły. 4.1.7 Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

 a) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej,z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny; b) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; c) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.

4.2 Zagadnienia obowiązujące na poszczególnych etapach Olimpiady[2] Etap I ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: algorytmy liniowe i rozgałęzione algorytmy tekstowe (np. szukanie palindromów, anagramów, słowa Fibonacciego) działania na dużych liczbach porządkowanie ciągu elementów (sortowanie) algorytmy iteracyjne algorytmy rekurencyjne dziel i zwyciężaj algorytmy zachłanne programowanie dynamiczne elementy teorii liczb ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI: Geometria: długości poszczególnych odcinków trójkątów i wielokątów kąty w kole własności figur wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu pola wielokątów ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI: kinematyka punktu materialnego dynamika ruchu postępowego praca, moc i energia właściwości cieczy i ciał stałych Etap II ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: algorytmy grafowe (przeszukiwanie grafu w głąb DFS, przeszukiwanie grafu wszerz BFS, algorytm Dijkstry i inne) teoria liczb (rozszerzony algorytm Euklidesa, systemy liczbowe) elementy kombinatoryki ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI: nietypowe równania i układy równań (z wartością bezwzględną, pierwiastkiem i częścią całkowitą) określanie liczby rozwiązań równań i nierówności w zależności od parametru ciągi liczbowe (m.in. określone rekurencyjnie, np. liczby Fibonacciego) ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI: termodynamika i procesy cieplne pole grawitacyjne Etap III ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFORMATYKI: algorytmy grafowe i tekstowe kombinatoryka sortowanie struktury danych ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATEMATYKI: obliczanie pól figur zbudowanych z odcinków i łuków okręgu geometria ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZYKI: ruch drgający pole elektryczne pole magnetyczne elementy fizyki jądrowej 4.3 Literatura pomocna podczas przygotowań do uczestnictwa w Olimpiadzie:
 • Backe, Z fizyką za pan brat. Eksperymenty fizyczne, Wydawnictwo Iskry.
 • Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT.
 • Bednarek, Konkurs Matematyczny w Gimnazjum. Przygotuj się sam!, wydawnictwo NOWIK.
 • Bentley, Perełki oprogramowania, WNT.
 • Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Liga zadaniowa, Wydawnictwo Aksjomat..
 • H. Conway, R. K. Guy, Księga Liczb, WNT.
 • Delta, popularny miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny.
 • „W poszukiwaniu wyzwań: wybór zadań z konkursów programistycznych Uniwersytetu Warszawskiego”, red. K. Diks.
 • Feynman, R. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • M. Sysło, Algorytmy, WSiP.
 • M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP.
 • Mmm, magazyn miłośników matematyki – kwartalnik.
 • Pawłowski, Na olimpijskim szlaku, Oficyna Wydawnicza „Tutor”.
 • Pitera, Kolorowe kwadraty, Wydawnictwo Szkolne Omega.
 • Rivest, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, Wprowadzenie do algorytmów, http://smurf.mimuw.edu.pl/?q=algorytmy_i_struktury_danych.
 • M. Rogers, Fizyka dla dociekliwych. Metody, natura i filozofia nauk fizycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stańczyk, Algorytmika praktyczna. Nie tylko dla mistrzów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Steinhaus, "100 zadań", PHU „DIP”.
 • J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.

[1] Termin, o którym mowa ustalany jest każdorazowo na początku danej edycji. [2] Zaznacza się, iż na każdym kolejnym etapie Olimpiady wymagana jest znajomość zagadnień obowiązujących podczas realizacji wcześniejszych etapów. Jednocześnie każdy kolejny etap Olimpiady ma na celu weryfikację znajomości zagadnień z poprzednich etapów Olimpiady na bardziej zaawansowanym poziomie, a także nowych zagadnień nieobowiązujących na I oraz I i II etapie Olimpiady.