Zasady zwrotu kosztów przejazdu – II etap XI OIG

Organizator zwraca koszty przejazdu uczestników startujących, jeśli zawody II etapu są organizowane w innym powiecie niż miejsce faktycznego zamieszkania uczestnika. Refundację kosztów przejazdu można uzyskać wyłącznie za podróż pociągiem albo autobusem PKS zgodnie z najniższą taryfą obowiązującą na danej trasie na podstawie: oświadczenia o poniesionych kosztach podróży podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika ( Tabela nr 1. Oświadczenie o kosztach podróży) oraz oryginału biletu lub faktury, rachunku wystawionego na Stowarzyszenie Talent (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 958 150 89 79).
Nie ma możliwości rozliczenia przejazdu prywatnym samochodem. Kwota brutto każdej z faktur, które przedstawione zostaną przez osobę ubiegającą się o zwrot kosztów nie może być niższa niż 10 zł brutto. Zwrot kosztów następuje na konto bankowe osoby ubiegającej się o zwrot. Bilety lub fakturę wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesłać najpóźniej do dnia 24.03.2017 na adres:

Stowarzyszenie TALENT
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Druk oświadczenia o kosztach podróży do pobrania.